Akurat! Nazam Aqidatul Awam Latin dan Arab

- Penulis

Selasa, 4 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mustaqim.NET – Banyak dari #Pararabu khususnya teman penulis yang sama-sama pengajar membutuhkan Aqidatul Awam latin untuk muridnya yang notabene masih ibtidaiyah. Mereka googling, tetapi tidak menemukan teks latin yang 100% akurat. Sehingga admin Mustaqim.NET merasa perlu untuk membikin nazam tersebut seakurat mungkin. Dengan begitu murid yang masih pemula dengan mudah membacanya.

Menjawab Beberapa Pertanyaan Tentang Aqidatul Awam

Bab ini adalah sebagai pembuka bagi mereka yang masih awam terkait nazam Aqidatul Awam. Jadi, jika #pararabu merasa tidak perlu, silahkan skip aja bab ini, serta langsung melompat kepada bab selanjutnya. Akan tetapi, faktanya banyak masih orang-orang yang bertanya tentang Aqidatul Awam, sehingga saya merasa perlu untuk menjelaskannya secara rinci dan detail.

Apa itu Aqidatul Awam?

Pertanyaan tersebut tentu sangat mendasar, tetapi perlu untuk admin jelaskan. Aqidatul Awam adalah nama judul dari sebuah kitab yang berisi nazam-nazam akidah. Kemunculannya adalah sekitar abad 12 Hijriyah. Pada nazam inilah akidah 50 terbentuk. Karena pada periode sebelum-sebelumnya jarang sekali kitab yang menyusun akidah 50 yang seperti kita kenal saat ini.

Untuk artinya sendiri, Aqidatul Awam merupakan rangkaian (susunan idhafah) dari kata ‘aqidatun dan awamun. ‘Aqidatun sendiri memiliki arti keyakinan, teologi, kepercayaan, iktikad, dan akidah. Untuk kata awam sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, yang berarti awam. Jadi, Aqidatul Awam memiliki arti: akidahnya orang awam.

Siapa pengarang kitab Aqidatul Awam?

Nama lengkap dari pengarang kitab Aqidatul Awam adalah Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Asy’ari al-Hasani. Beliau lahir pada tahun 1205 H. Beliau juga seorang qari yang mampu membaca qiraah ‘asyrah (sepuluh qiraah). Berawal dari membaca dan menghafalkan al-Quran sedari kecil, layaknya anak-anak pada zamannya.

Kemudian beliau mempelajari qiraah ‘asyrah beserta ilmu yang lain dari guru-guru dan syekh-syekh tersohor pada masanya. Hingga beliau menjadi mufti Mekah pasca wafatnya saudaranya, yakni as-Sayid Muhammad al-Hasani, pada tahun 1261 H.

Beliau juga mengajar al-Quran dan tafsirnya beserta ilmu syariat Islam yang berlokasi sekitar makam Imam Malik. Konon, menjelang akhir hayat, beliau mengajar tafsir al-Baidhawi.

Lirik Aqidatul Awam Latin dan Arab

Mukadimah

nadhoman aqidatul awam

Abdau bis-mil-Lahi war-Rahmani * wabir-Rahimi daimil-ihsani

Fal-hamdu lil-Lahil-Qadimil-Awwali * Al-Akhiril-Baqi bila tahawwuli

Tsummash-shalatu was-salamu sarmada * ‘alan-nabiyyi khairi man qad wahhada

Wa alihi wa shahbihi wa man tabi’ * sabila dinil-haqqi ghaira mubtadi’

 

20 Sifat Wajib Allah dan Sifat Jaiz-Nya

20 Sifat Wajib Allah dan Sifat Jaiz-Nya nadhoman aqidatul awam

Wa ba’duu fa’lam bi-wujubil-ma’rifah * min wajibin lil-Lahi ‘isyrina shifah

Fallahu maujudun qadimun baqi * mukhalifun lil-khalqi bil-ithlaqi

Wa qaimun ghani wa wahidun wa hay * qadir muridun ‘alimun bi-kulli syay

Sami’unil-bashiru wal-mutakallimu * lahu shifatun sab’atun tantadzimu

Fa qudratun iradatun sam’un bashar * hayatunil-‘ilmu kalamunis-tamar

Wa jaizun bi fadhli-Hi wa ‘adli-Hi * tarku likulli mumkinin ka fi’lihi

 

Sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Para Rasul

Sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Para Rasul nadhoman aqidatul awam

Arsala anbiya dzawi fathanah * bish-shidqi wat-tablighi wal-amanah

Wa jaizun fi haqqihim min ‘aradhi * bighairi naqshin ka khafifil-maradhi

‘Ishmatuhum kasairil-malaikah * wajibatun wa fadhalul-malaikah

Wal-mustahilu dhiddu kulli wajibin * fah-fadz li khamsina bi-hukmin wajibin

 

Nama 25 Para Nabi dan Rasul

Nama 25 Para Nabi dan Rasul

Tafsilu khamsatin wa ‘isyrina lazim * kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim

Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu ma’ * Shalih wa Ibrahimu kullum-muttaba’

Luthun wa Isma’ilu Ishaqun kadza * Ya’qubu Yusufu wa Ayyubuh-tadza

Syuaibu Harunu wa Musa wal-Yasa’ * Dzul-Kifli Dawudu Sulaimanut-taba’

Ilyasu Yunusu Zakariyya Yahya * Isa wa Thaha khatimun da’ ghayya

‘Alaihimush-shalatu was-salamu * wa alihim ma damatil-ayyamu

 

Nama 10 Malaikat

Nama 10 Malaikat

Wal malakul-ladzi bila abin wa um * la akla la syurba wala nauma lahum

Tafshilu ‘asyrin minhumu Jibrilu * Mikalu Israfilu ‘Izrailu

Mungkar Nakirun wa Raqibun wa kadza * ‘Atidun Malikun wa Ridhwanuh-tadza

 

Nama Kitab dan Mushaf Allah

Nama Kitab dan Mushaf Allah

Arba’atun min kutubin tafshiluha * Tauratu Musa bil-huda tanziluha

Zaburu Dawuda wa Injilu ‘ala * ‘Isa wa Furqanun ‘ala khairil-mala

Wa shuhuful-Khalili wal-Kalimi * fiha kalamul-hakamil-‘alimi

 

Profil Singkat Nabi Muhammad

7. tentang nabi muhammad

Wa kullu ma ata bihir-rasulu * fa haqquhut-taslimu wal-qabulu

Imanuna bi yaumi akhirin wajab * wa kulli ma kana bihi minal-ajab

Khatimatun fi dzikri baqil-wajibi * mimma ‘ala mukallafin min wajibi

Nabiyyuna Muhammadun qad ursila * lil-‘alamina rahmatan wa fudhdhila

Abuhu ‘Abdul-Lahi ‘Abdul-Muththalib * wa Hasyimun ‘Abdu Manafin yantasib

Wa ummuhu Aminatuz-Zuhriyah * ardha’athu bi thaybatal-Madinah

Atamma qablal-wahyi arba’ina * wa ‘umruhu qad jawazas-sittina

 

Putra-Putri Rasulullah

8. putra putri nabi

Wa sab’atun awladuhu famin humu * tsalatsatun minadz-dzukuri tufhami

Qasim wa ‘Abdul-Lahi wahuwath-Thayyibu * wa Thahirun bidzaini dza yulaqqabu

Atahu Ibrahimu min sariyyah * faummuhu Mariatul-Qibthiyah

Wa ghairu Ibrahima min Khadijah * hum sittatun fakhudz bihim walijah

Wa arba’un minal-inatsi tudzkaru * ridhwanu rabbi lil-jami’i yudzkaru

Fathimatuz-Zahra’u ba’luha ‘Ali * wabna humas-sibthani fadhluhum jali

Fa Zainabun wa ba’daha Ruqayyah * wa Ummu-Kultsumin zakat radhiyah

 

Istri Nabi Muhammad

9. istri nabi

‘An tis’i niswatin wafathul-Mushthafa * khuyyirna fakh-tarnan-Nabiyyal-muqthafa

‘Aisyatun wa Hafshatun wa Saudah *Shafiyatun Maimunatun wa Ramlah

Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah * lil-mu’minina ummahatun mardhiyah

 

Paman-Bibi Nabi

10. paman nabi

Hamzatu ‘ammuhu wa ‘Abbasun kadza * ‘ammatuhu Shafiyatun dzatuh-tidza

 

Isra Mi’raj

11. isra mi'raj

Waqabla hijratin-Nabiyyil-isra * min Makkatin lailan liqudsin yudra

Wa ba’da isra’in ‘urujun lis-sama * hatta raan-Nabiyyu rabban kallama

Min ghairi kaifin wan-hisharin waftaradh * ‘alaihi khamsan ba’da khamsina faradh

Wa ballaghal-ummata bil-isra’i * wa fardhi khamsatin bilam-tira’i

Qad faza shiddiqun bi tashdiqin lahu * wa bil-‘uruji-shidqu wafa ahlahu

 

Khatimah

12. khatimah aqidatul awam

Wa hadzihi ‘aqidatun mukhtasharah * wa lil-‘awami sahlatun muyassarah

Nadzimu tilka Ahmadul-Marzuqi * Man yantami lish-shadiqil-mashduqi

wal-hamdulil-lahi wa shalla sallama * ‘alan-nabiyyi khairi man qad ‘allama

Wal-ali wash-sahbi wa kulli mursyidi * wa kulli man bikhairi hadyin yaqtadi

Wa asalul-karima ikhlashal-amal * wa naf’a kulli man biha qadisy-taghal

Abyatuha mayzun bi ‘addil-jumali * tarikhuha li hayyu ghurrin jummali

Sammaytuha ‘Aqidatal-Awami * min wajibin fid-dini bit-tamami

Akidah untuk Masyarakat Awam

Para ulama sangat memprioritaskan penanaman akidah untuk orang awam. Contohnya dengan membikin syiir wujud kidam bako, hingga membacakan Aqidatul Awam latin. Hal itu tidak lain sebagai penanaman benih akidah, yang kelak akan tumbuh pepohonan akidah Aswaja yang kokoh. Bahkan kita semua pernah bermula dari sana.

Berita Terkait

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Bukti Manusia Lebih Mulia dari pada Malaikat
Hukum Alam dalam Islam
9 Macam Nama (الاسم) Beserta Penjelasan dan Contohnya
Aswaja, Salafi dan Wahabi
Apa Itu Kalamullah? – Memahami al-Quran yang Bukan Makhluk
Nur Muhammad Qadim dalam Al-Barzanji?
Istilah Gaib dalam Islam
Berita ini 498 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 00:39 WIB

Kisah Pohon Kurma Menangis Merindu Baginda Nabi Muhammad ﷺ

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Dalil Rukyat Hilal Tiap Bulan

Senin, 8 Jul 2024 - 20:08 WIB

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB